fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Unclouded, de eenmanszaak van Miet Bamps en hebben voorrang op die van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offerte

Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. De offerte vormt de basis voor de latere factuur,  geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Miet Bamps garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in haar vakgebied.

Artikel 4. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Miet Bamps verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Miet Bamps neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Miet Bamps aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Miet Bamps dan wel haar rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 5. Vergoeding, betalingstermijn en kosten

Elke betalingsuitnodiging of factuur van Unclouded moet door de opdrachtgever uiterlijk 15 dagen na factuurdatum worden voldaan. Betwistingen, conform artikel 7 van onderhavige algemene voorwaarden, van het gefactureerde bedrag of omtrent de uitvoering van de diensten, schorten de betalingsverplichting van de gebruiker-opdrachtgever niet op.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Unclouded dient te maken ingevolge de niet-nakoming van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.

Artikel 6. Opzegging en annulering

Elke partij kan op ieder ogenblik de Overeenkomst schriftelijk beëindigen door voorafgaandelijk een schrijven te richten aan de andere Partij. Annuleren is kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de diensten.

Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is er een annuleringskost van 50% van de prijs voor de diensten zoals vermeld in de overeenkomst. Bij annulering minder dan 1 weken voor aanvang van de opleiding is er een annuleringskost van 100% van de prijs voor de diensten zoals vermeld in de overeenkomst.

Een annulering is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurt en na ontvangstmelding van Unclouded.

Algemeen geldt dat onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst, de overeenkomst te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst door elk van beide Partijen en mits aangetekend schrijven, beëindigd kan worden in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bedrog, grove of opzettelijke fout, of ernstige nalatigheid gepleegd door een Partij. In geval van dergelijke beëindiging zal de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd worden, zonder termijn noch vergoeding, onverminderd het recht van de verbrekende partij om een schadevergoeding te eisen.

Tenzij anders vermeld, zal het aangetekend schrijven uitwerking hebben de dag van de verzending zelf.

– Onder grove fout wordt o.m. verstaan een fout die zo ernstig is dat Partijen weten of behoren te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere Partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan Partijen een groot belang mogen hechten omdat ze tot de essentie van de Overeenkomst behoren. Zulke verplichtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het confidentialiteitsbeginsel, de betaling door de Partijen binnen de in de Overeenkomst vastgestelde termijnen.

– Partijen komen overeen dat ondermeer volgende omstandigheden dienen beschouwd te worden als uitzonderlijke omstandigheden: het faillissement, de ontbinding van een Partij of overmacht. Als overmacht wordt onder meer beschouwd zonder beperkt te zijn tot:

– Technische problemen, zoals een crash of black-out van een informaticasysteem, infectie van de software door een virus,…

– De onbeschikbaarheid van Unclouded of haar aangestelde. Indien Unclouded onverwacht geen beroep meer kan doen op de aangestelde aan wie zij het uitvoeren van de Diensten heeft toevertrouwd en Unclouded kan aantonen dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om in een vervanger te voorzien en hierbij zonder resultaat is gebleven, kan deze onbeschikbaarheid worden beschouwd als overmacht.

Deze lijst is geenzins limitatief.

Artikel 7. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 8. Betaling binnen 15 dagen

Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, worden betaald.

Artikel 9. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €100. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 10. Voorschotten

Voor sommige opdrachten wordt een voorschot gevraagd (bijvoorbeeld bij grote of langlopende opdrachten of bij hoogdringende opdrachten). Dit wordt steeds voor aanvang van het werk onderling overeengekomen.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Miet Bamps de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Miet Bamps het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd het recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13. Bewijs

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Elke betwisting, van welke aard ook, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven, die bevoegd zijn voor het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt.

Ongewijzigd van kracht sinds 1 februari 2020.

Pin It on Pinterest